Udruženje laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka ( ULISZS ) je formirano na Osnivačkoj skupštini dana 30.09.20203. godine u Sarajevu na kojoj je i izabrano rukovodstvo Udruženja.
ULISZS se osniva kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija radi ostvarivanja zajedničkih interesa članova Udruženja.
Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • okupljanje laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka svih nivoa obrazovanja kako bi doprinijeli razvoju stručne i naučne djelatnosti kao i ostvarivanju prijateljskih odnosa;
  • organizovanje stručnih predavanja, kongresa, seminara, simpozija kao i drugih stručnih manifestacija u cilju usavršavanja laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka;
  • stalna saradnja sa sličnim udruženjima, komorama, organizacijama i institucijama u BiH, regionu i svijetu;
  • praćenje i razvoj medicinskih nauka posebno iz laboratorijske i sanitarne zdravstvene struke;
  • edukacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka putem stručne izdavačke literature;